ETISK HANDEL NORGE

HVA GJØR VI?

Engelsrud jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Vår policy for bærekraftig foretningspraksis, som finnes nedenfor, danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.

 

Engelsrud anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling, som innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine. FNs bærekrafts mål er verdens felles handlingsplan for bærekraftigutvikling. Engelsrud jobber aktivt med bærekraftsmålene.

 

Som medlem av Etisk Handel Norge forplikter Engelsrud seg til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

 

Engelsrud er medlem av Etisk Handel Norge. Etisk Handel Norge er en medlemsorganisasjon for organisasjoner, private og offentlige virksomheter, og en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Engelsrud rapporterer til Etisk Handel Norge på progresjon i vårt bærekraftsarbeid og rapporten er offentlig tilgjengelig her: https://etiskhandel.no/om-oss/?tab=6#vare-medlemmer

 

Våre leverandører skal levere varer og tjenester til Engelsrud som er produsert i overensstemmelse med retningslinjene. Leverandørene skal også videreformidle og følge opp retningslinjene hos sine underleverandører.

 

Vår Code of Conduct kan lastes ned nedenfor.

Vi har alle et ansvar som innkjøper. Vi vil ofte ikke betale faktisk kostnad for å produsere en vare selv i lavkostland. Dårlig innkjøpspraksis med overdrevent prispress, korte leveringsfrister og hyppige ordreendringer fører ofte til utstrakt bruk av overtid, lave lønninger og kompromisser knyttet til sikkerhet, med andre ord konsekvenser som strider mot våre målsetninger for etisk handel. Vi vil betale leverandørene det som skal til, slik at våre kunder trygt kan handle fyrverkeri som ikke er produsert under uverdige eller ulovlige forhold. Vi plasserer ordrer året før de skal brukes, på den måten får leverandørene god nok tid til å planlegge og produsere varene. På denne måten unngår man press på ansatte om å jobbe ekstra mye overtid for at varene skal bli ferdig på kort tid for å rekke en bestemt dato for transport.

Ikke for enhver pris

Etisk handel er viktig for oss og vi har satt av betydelige ressurser til dette arbeidet. Våre leverandører må forholde seg til våre etiske retningslinjer. Disse retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente ILO- og FN-konvensjoner. Mange hevder at varene blir dyrere når man stiller etiske krav. Men det er irrelevant, hvis prisen på varen er tuftet på utbyttende arbeidsforhold. Det blir derfor absurd å si at en vare produsert under lovlige forhold er for dyr, sammenliknet med en som kanskje ikke er det.

Etisk handel er et ansvar

Engelsrud er en ledende fyrverkeriimportør og aktør i Norge. Dette forplikter oss i forhold til å jobbe seriøst med etisk handel. Det er positivt både for oss, våre kunder og ikke minst våre kinesiske leverandører, som får en større forutsigbarhet i sin produksjon. Dette vet vi kommer arbeiderne til gode. Vi føler et stort ansvar for å bidra til at vi beholder vårt gode rykte, ikke bare når det gjelder kvalitet og erfaring, men også i forhold til å sikre etisk handel.

Fem faktorer som er vesentlige for etisk handel:

  • Direkte kontakt med produsent og innsyn i, samt kunnskap om hele produksjonskjeden
  • Nære relasjoner i form av god dialog, respekt og gjensidig tillitt
  • Grundig dokumentasjon om arbeids- og miljøforhold som enkelt kan etterprøves
  • Samarbeid med uavhengig tredjepart med lokal kunnskap
  • Langsiktighet